Prihlásenie cez portál slovensko.sk

Vyberte si jednu z nasledujúcich možností:

Prihláste sa so slovenským občianskym preukazom

Použite občiansky preukaz, doklad o pobyte alebo alternatívny autentifikátor.

Prihláste sa ako obyvateľ inej krajiny EÚ

Použite prihlasovací prostriedok vydaný v krajine Európskej únie.

Viac o prihlásení občanov z inej krajiny EÚ

Potrebujete pomoc?

Prečítajte si riešenia na najčastejšie problémy.

Kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára alebo telefonicky +421 2 35 803 083.